Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – odgojitelj - voditelj igraonice i predškole 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, do 31.05.2023. godine

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ

Trg braće Radić 4

47280 Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 23. veljače 2023. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta – odgojitelj - voditelj igraonice i predškole

 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, do 31.05.2023. godine

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i prema članku 2. točka 1.

Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih

djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97):

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij za rad na radnom mjestu odgojitelja, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, ili završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij za rad na radnom mjestu odgojitelja.

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (Vrtić će uputiti izabranog kandidata na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- pisanu zamolbu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat javlja,

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu ,

- dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica),

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja):

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(čl. 25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

(čl. 25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Zvončić Ozalj može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Zamolbu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 10.3.2023.godine.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića https://www.dv-zvoncic-ozalj.hr/ navodom inicijala izabranih kandidata.

Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ

Trg braće Radić 4

47 280 Ozalj

s naznakom „Za natječaj - odgojitelj - voditelj igraonice i predškole”

Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Upravno vijeće

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića dana 2. ožujka 2023. godine i vrijedi do 10. ožujka 2023. godine.