Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

Opći akti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj (01.07.2024.)

Pravilnik o radu

Plan Evakuacije i spašavanja DV Zvončić Ozalj

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i radu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU DV ZVONČIĆ OZALJ

Procedura za izdavanje,obračun i isplatu naloga za službena putovanja

Financijski plan za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje financijskog plana DV Zvončić za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Izmjene i dopune pravilnika o upisima

Kurikulum DV Zvončić Ozalj 2023.-2028.

Godišnji plan i program rada DV Zvončić Ozalj ped.god.2023.-24.

Godišnje izvješće o radu DV Zvončić Ozalj ped.god.2022.-23.

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I ODLUKAO IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

PROCEDURA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UGOVORA U DJEČJEM VRTIĆU ZVONČIĆ OZALJ

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PARTICIPACIJI RODITELJA ZA KORIŠTENJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PARTICIPACIJI (2)

Izmjene Pravilnika o participaciji 2023.

Izmjene i dopune pravilnika o participaciji

7. izmjene i dopune Pravilnika o radu

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. Godinu

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Odluka o produljenom radnom vremenu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DVZO

5. i 6. izmjene i dopune Pravilnika o radu

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o upisima I i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Ozlja za 2023.godinu

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA 2022. GODINU

Kurikulum Vrtića za 2022./2023.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA ZVONĈIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Godišnje izvješće o radu Vrtića za pedagošku godinu 2021./2022.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2021. GODINU

Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za pedagošku godinu 2021.-2022.

Odluka o produljenom radnom vremenu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu

Pravilnik o participaciji roditelja za korištenje usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o izmj. i dop. Pravilnika o kućnom redu

4. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

3. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Godišnji plan i program rada za 2021./2022.

Kurikulum Vrtića za 2021./2022.

Godišnje izvješće o radu Vrtića za pedagošku godinu 2020./2021.

Procedura zaprimanja računa, njihova provjera i pravovremeno plaćanje u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

STATUT Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada- PROČIŠĆENI TEKST

Pravilnik o 2. izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Zaključak Gradskog vijeća

Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Poslovnik odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o radu

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Dječejm vrtiću Zvončić Ozalj

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti na radu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Sigurnosno – zaštitni i preventivni program – DV Zvončić Ozalj

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave DV Zvončić-2020.

 

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.), (Narodne novine, broj 85/2015.)


    Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

    Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

     Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

     Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

     Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu Republike Hrvatske, službeniku za informiranje. 

na adresu Dječji vrtić Zvončić,Trg braće radić 4, 47280 Ozalj;

tel: 047/ 731-251,

donijeti osobno u Dječji vrtić radnim danom od 7:30. do 14.30.sati. 

     Dječji vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3 Zakona o pravu na pristup informacijama.