Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Prijava

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odgojiteljice sa dužeg bolovanja

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
Trg braće Radić 4
47280 Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 26. studenoga 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/ž)

- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odgojiteljice sa dužeg bolovanja

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske
djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu
s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički
studij za odgojitelja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN
10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
Kandidati uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:
- Kratak životopis
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Dokaz o položenom stručnom ispitu
- Potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
- Presliku osobne iskaznice
- Presliku rodnog lista
- Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17., 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima kojih su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Zvončić Ozalj, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka

Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
Trg braće Radić 4
47 280 Ozalj
s naznakom „Za natječaj-odgojitelj-određeno, puno radno vrijeme,
do povratka odgojiteljice sa dužeg bolovanja“

                                                                                                                                                                                                                                               Ravnateljica:
                                                                                                                                                                                                                                              Vesna Novosel

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Vrtića i Grada Ozlja i na oglasnoj ploči Vrtića dana 29. studenoga 2021. godine i vrijedi do 07. prosinca 2021. godine.