Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PARTICIPACIJI roditelja za korištenje usluga DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

Temeljem članka 41. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) , članka 17. Odluke o socijalnoj skrbi grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 13/21) i članka 48 Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj na svojoj 25. sjednici održanoj dana ­­­­­­­­­­­­­7. lipnja  2023. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

O PARTICIPACIJI

roditelja za korištenje usluga

DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

 

Članak 1.

Članak 9. mijenja se i glasi:

„Za vrijeme izbivanja iz Vrtića, ako je to izbivanje uslijedilo zbog najavljenog korištenja godišnjeg odmora (najmanje 10 radnih dana u kontinuitetu), uplata se za te dane umanjuje za 20% iznosa po danu izostanka djeteta iz Vrtića. Najavljeni godišnji odmor može se koristiti najviše 30 dana u tekućoj pedagoškoj godini.

 U slučaju bolesti djeteta u trajanju od 10 radnih dana i dulje (uz predočenje liječničke potvrde), cijena boravka djeteta se za te dane umanjuje za 20% iznosa po danu izostanka djeteta iz Vrtića.

 U slučaju izostanka djeteta zbog izolacije ili samoizolacije uzrokovane epidemijom COVID 19, a po preporuci epidemiologa i nalogu Stožera civilne zaštite, cijena boravka djeteta za te dane se umanjuje za 20% po danu izostanka djeteta iz Vrtića. Isto vrijedi za braću i sestre djeteta u samoizolaciji koji su polaznici Vrtića.

Članak 2.

Članak 10. se briše.

Članak 3.

Ostali članci ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o participaciji roditelja za korištenje Usluga Dječjeg Vrtića Zvončić Ozalj stupaju na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o participaciji roditelja za korištenje Usluga Dječjeg Vrtića Zvončić Ozalj objavljene su na Oglasnoj ploči Vrtića i mrežnim stranicama dana  7. lipnja 2023. godine. te se primjenjuju od 1. rujna 2023.

                                                                                                                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                                                                                    _______________________

                                                                                                                                                                                                             Darko Goršćak

                                                                                                                                                                                                              v.d ravnatelja

                                                                                                                                                                                                     _______________________                                                                                

                                                                                                                                                                                                               Melita Golub

Ozalj, 7. LIPNJA 2023. godine

KLASA: 601-02/23-02/03

URBROJ: 2133-81-03-23-01